Mwynhewch Sir Ddinbych Ganoloesol

  • ymchwil

Mwynhewch Sir Ddinbych Ganoloesol

Cyflwyniad

Bwriad y gwefan hwn yw ceisio denu’r ymwelydd i grwydro Sir Ddinbych trwy dynnnu sylw at rai o’r safleoedd a’r adeiladau canoloesol a chofrestredig sydd wedi goroesi yn y sir.  Mae’r holl leoedd a restrir yn dyddio yn ol i gyfnod cyn 1600 ond yr hyn y byddwch yn ei weld heddiw yw adeiladau a safleoedd sydd wedi cael eu defnyddio ar hyd y canrifoedd. Mae'r safleoedd hyn wedi'u cysylltu drwy lwybr ceir.  I'w weld agorwch y map ffyrdd os gwelwch yn dda.  Bydd yr amser y byddwch yn ei dreulio yn Sir Ddinbych yn rhoi blas i chi ar ychydig o’i hanes hynod diddorol.

Er bod y gwefan hwn yn cynnwys llawer o bethau diddorol, nid yw’n honni cynnwys popeth sydd i’w weld a’i wneud yn yr ardal.  Gellir cael gwybodaeth fanylach o siopau llyfrau lleol, llyrfgelloedd a Chanolfannau Croeso. 

Beicio

Mae nifer o ffyrdd drwy ardaloedd prydferth yn y sir wedi eu dynodi ar gyfer beicio a gellir cael taflen o’r Canolfannau Croeso.

Cerdded

Gellir cael taflenni sy’n cynnwys manylion am lwybrau cerdded, rhai lleol a llwybrau hir megis Llwybr Clawdd Offa, o’r Canolfannau Croeso.

Reolau Cefn Gwlad

Pa ffordd bynnag y bddwch yn dewis mwynhau Sir Ddinbych Ganoloesol, cofiwch Reolau Cefn Gwlad os gwelwch yn dda.

Cofiwch hefyd mai addoldai a lleoedd ar gyfer myfyrdod a thawelwch yw’r Eglwysi, a’u bod yn bwysig iawn i’r cymunedau; felly, parchwch y dreftadaeth hon os gwelwch yn dda. Sylwch hefyd nad yw’r eglwysi’n codi tâl mynediad ac y gwerthfawrogir unrhyw roddion tuag at y gwaith o’u cynnal a’u cadw.

Er y gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a gynhwysir yn y llyfryn hwn yn gywir, ni all y cyhoedwyr dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriadau neu fylchau mewn perthynas ag unrhyw fater sy’n gysylltiedig â’r cyhoeddiad hwn.

Fe’ch cynghorir i gadarnhau’r oriau agor cyn cychwyn ar eich taith.

Cydnabyddiaethau

Cyhoeddwyd gan Gyngor Sir Ddinbych, Uned Twristiaeth ym Medi 2005.  E-bostiwch unrhyw ymholiadau neu sylwadau at dcc_tourism@sirddinbych.gov.uk os gwelwch yn dda.

Roedd llwybr treftadaeth gwreiddiol Mwynhau Sir Ddinbych Ganoloesol yn brosiect Erthygl 10 Ewropeaidd.  Gwnaed y taflenni  Mwynhau Sir Ddinbych Ganoloesol sydd wedi'u gwella a'u diweddaru a'r wefan hon yn bosibl gan ddefnyddio arian Amcan Un Ewropeaidd.

Ymchwiliwyd ac ysgrifennwyd gan Dr Charles Kightly. Golygwyd gan Dr Carolyn Brindle.

Dymuna’r Cyngor gydnabod yn ddiolchgar gymorth CADW a thrigolion a busnesau Sir Ddinbych.

yn ôl i coppa

Murlun anferth o'r 15fed ganrif o Sant Christopher, Llanynys